Vol.16 No.1 Technical Report

GS Yuasa Technical Report

Vol.16 No.1 June 25, 2019

ISSN 1349-7618

June 25, 2019

Technical Reports

Development of the lead-acid battery model for automotive simulation
(1.5 MB)

 • Katsuyuki Sato
 • Muhammad Syahid
 • Taisuke Takeuchi
 • Tomohiro Imamura
 • Takao Ohmae

Development of Battery Remote Monitoring System "DATAWINDOW-S Ver.3"
(3.5 MB)

 • Yuya Kihira
 • Kazuo Haruki
 • Hirokazu Ito
 • Noriyasu Murata
 • Akira Kamata
 • Masayoshi Ohara
 • Kenta Yoshimoto
 • Hiroaki Sone
 • Atsushi Tokii
 • Takashi Yamashita

Development of generation Ⅳ large format Li-ion cells for space applications
(923 KB)

 • Yuta Nakagawa
 • Hiroki Fuse
 • Go Honda
 • Masazumi Segawa
 • Takahiro Shizuki
 • Ken Watanabe
 • Hitoshi Naito

Development of Li-ion cell EHW5 for HEV
(4.2 MB)

 • Yasuhiro Sogo
 • Takanobu Araki
 • Yuta Kashiwa
 • Tsubasa Matsuyoshi
 • Suguru Kozono
 • Seijiro Ochiai
 • Takaaki Iguchi

New Products

New Products(1.5 MB)

Cover and Table of Contents

The files are in Adobe Acrobat Format. To view them you will need to download the Acrobat Reader.

Adobe Reader Download