Vol.18 No.2 Technical Report

GS Yuasa Technical Report

Vol.18 No.2 December 24, 2021

ISSN 1349-7618

December 24, 2021

Technical Reports

Development of “EVOX System” as a self consumption type V2X energy solution for achieving carbon neutrality
(1.9 MB)

 • Masao Yokoyama
 • Hiroaki Endo
 • Shun Kakiuchi
 • Kentaro Hayashi
 • Toru Nakamura
 • Daisuke Sato
 • Yasuyoshi Nishiyama
 • Noriyasu Murata
 • Masakatsu Kurisaka
 • Toshiyuki Takehara
 • Tomikatsu Uchihori
 • Hitoshi Matsushima

Cover and Table of Contents

The files are in Adobe Acrobat Format. To view them you will need to download the Acrobat Reader.

Adobe Reader Download